Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Gelişim - İLKE Analiz

Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Gelişim

Merve Bircan Altınsoy

Devletin ve özel sektörün erişemediği alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, bulundukları alan itibariyle önemli bir toplumsal işleve sahiptirler. Yıllara göre vakıfların ve derneklerin sayıları incelendiğinde bir artış olduğu görülmüştür. Örneğin 2019’da 117.523 olan faal dernek sayısı 2021’de 121.911’e çıkmıştır. 2020 yılında yeni vakıfların sayısı 5.352 iken 2021’de bu sayı 5.906’ya çıkmıştır. STK’ların sayıları artmakla kalmayıp aynı zamanda buna paralel olarak faaliyet alanları, ölçekleri ve uluslararası iş yapmak kapasiteleri de çeşitlenmiştir.

Niceliksek olarak bir artış sağlansa da, sivil toplum kuruluşların temel olarak bazı genel sorunları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları (Arslan, 2001; Yeğen vd., 2010; STGM, 2012):

 • Yönetim problemleri,
 • Kurum içi ilişkiler, çalışan ve gönüllülerin katılım sorun
 • Üye ilişkileri ve üye katılımı sağlayamama,
 • Görünürlük ve bilinirlik eksikliği,
 • Medya ve halkla ilişkilerde yetersizlik,
 • Finansal kaynakların yetersizliği ve kaynak geliştirmede yetersizlik,
 • Proje bazlı çalışma eksikliği,
 • Nitelikli insan istihdamında yetersizlik,
 • Uluslararasılaşmada yetersizlik şeklindedir.

Bütün bu sorunlar çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının kapasite geliştirmeleri önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. STK’larda sivil toplumun pek çok alanında gelişme göstermesine rağmen kurumsallaşma düzeyi düşük kalmıştır (Erdoğmuş, 2019).

Sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı bu sorunlar çerçevesinde İLKE Vakfı, Kurumsal Gelişim Eğitim Programı düzenlemektedir. Bu eğitim programı ile 7 temel başlıkta sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine destek vermektedir.

Bu eğitim programı STK’larda yönetim sistemleri ve yönetim becerileri konusunda kendisini geliştirmek isteyen, STK gönüllü ve profesyonellerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Programın dört temel amacı bulunmaktadır. Bunlar:

 • STK’ların kurum olarak temel işlevleri hakkında bilimsel ve sistematik bilgi aktarmak,
 • STK’ların yönetim sistemleri hakkında bilgi paylaşmak,
 • STK’larda yönetim görevi olan çalışanların yönetim bilgi ve becerilerini artırmak,
 • STK yöneticilerini bir araya getirerek STK’larda uygulanan yönetim sistemleri ve yaklaşımları üzerine düşünmek ve tecrübe aktarımı sağlamak.

3 gün boyunca sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin birbirlerini tanımalarına zemin hazırlayan, aynı zamanda yoğun ders içeriğiyle kendilerini geliştirmelerini destekleyen Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, bu dönem 21-22-23 ekim tarihlerinde İLKE Vakfı merkezinde gerçekleştirilecektir.


Editör Notu: Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kaynakça

 • Arslan, O. (2001). Kuramsal ve tarihsel aşamalarıyla sivil toplum ve Türkiye gerçeği. İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Erdoğmuş, N. ve Sayın, Z. (Ed.) (2019). Kurumsal Yönetim El Kitabı.
 • STGM. (2012). 2005-2010 etki değerlendirme araştırması. Sonuç raporu-27/1/2012.
 • Yeğen, M., Keyman, E. F., Çalışkan, M. A. ve Tol, U. U. (2010). Türkiye’de gönüllü kuruluşlarda sivil toplum kültürü. Yaşama Dair Vakfı (YADA). http://www.yasamadair.org/Adminjkl/1. pdf adresinden erişilmiştir.
0 yorum

Diğer Yazılar

Yorum yap