Politik Ekonomiyi Yeniden Düşünmek - İLKE Analiz

Politik Ekonomiyi Yeniden Düşünmek

Dünyanın politik ekonomi konusunda acilen yeni fikirlere ihtiyacı var. Mevcut paradigmalar büyük ölçüde miladını doldurmuş ve süregelen sorunları ele almakta başarısız olmuştur. Sanayi Devrimi’nden bu yana yaşanan benzeri görülmemiş değişimler, dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda yaşam standartlarını iyileştirse bile ciddi zorluklar yaratmıştır. Ortaya çıkan bazı disiplinler arası projeler bu zorlukların ele alınmasına yardımcı olmaktadır ancak toplumlar çatışan hedefleri uzlaştırmak için giderek daha fazla mücadele ettikçe daha fazla ilerleme kaydedilmesi zorlaşacaktır. Akademisyenler ve politika yapıcılar, politika deneylerinin ve yerelleştirilmiş bilginin önemine, çoklu zaman dilimleri hakkında sistematik düşünmeye, hâlâ ezici bir yoksulluk içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap vermeye ve herhangi bir entelektüel veya politika paradigmasının başarabilecekleri konusunda alçakgönüllülüğe odaklanırlarsa, verilerden ve tarihten eyleme geçirilebilir çıkarımlar yapmak ve kalıcı katkılarda bulunmak için en iyi konumda olacaklardır.

Akademisyenler ve politika yapıcılar hâlâ ezici bir yoksulluk içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklanırlarsa, verilerden ve tarihten eyleme geçirilebilir çıkarımlar yapmak ve kalıcı katkılarda bulunmak için en iyi konumda olacaklardır.

Politik ekonomi arayışlarımızı, siyasi yaşamlarımızı ve sosyal gerçekliklerimizi birbirine bağlayan hem tanımlayıcı hem de normatif tutarlı anlatılar inşa eder. Bugün bu anlatılar, Şanghay’da gayrimenkul alım satımı, Amerikan nükleer cephaneliğinin modernizasyonu, ilaç üreticilerine karşı haksız fiillerin sınırlandırılması ve otuz milyon Pakistanlıyı etkileyen sel felaketlerine karşı insani bir müdahale düzenlenmesi gibi çok çeşitli ve spesifik faaliyetleri sınırlandıran geniş bir tuval üzerinde yer alıyor. Tuval üzerindeki daha geniş fırça darbeleri, Güney Kore’nin yaşam standartlarındaki büyük gelişmeleri, Şili’nin modern bir ekonomiye dönüşümünü ve Kaliforniya’nın gezegendeki en etkili alt ulusal bölgeye evrimini tasvir ediyor. Daha uzaktan bakıldığında ise daha geniş temalar ortaya çıkıyor: iklim krizinin Güney Asya’daki yaşam standartları üzerindeki etkileri ya da insanların ceplerindeki milyarlarca akıllı telefonla özetlenen insan ve makine karar verme mekanizmalarının süregelen birleşimi.

Bu tuval bize politik ekonominin neden kolay anlaşılmaya ya da değiştirilmeye meydan okuduğu hakkında bir şeyler söylüyor. Hukuk, politika, kurumlar, normlar ve teknolojiyi kapsayan böylesine karmaşık, iç içe geçmiş unsurlarla tanımlanan bir konuyu yeniden hayal etmeyi düşünmek bile ürkütücüdür. Çoğu zaman kullanabileceğimiz yeni imgeler ya da bunları betimlemek için kullanabileceğimiz boyalar ve fırçalar hakkında bile net bir fikre sahip değiliz. Margaret Levi ve Zachary Ugolnik’in Dædalus’un bu sayısındaki makalelerinde önerdikleri gibi, bir sanatçının pentimentosunun bazen daha sonraki eserlerinin yüzeyine geri dönmesi gibi, daha önce tuvalde olanlar da reformcuları rahatsız etmek için sıklıkla yeniden ortaya çıkacaktır.

En azından tuvali, Harriet Martineau’nun genelleştirilmiş ilerleme ve bilim yasalarının, hatta Charles Darwin’in türlerin doğası üzerine düşüncelerinin longue durée’sine yerleştirirsek görevi daha iyi anlayabiliriz. İnsanlar üç yüz bin yıldır varlar; politik ekonominin tüm tarihi jeolojik zamanda sadece bir andır. Bu sürenin büyük bir kısmı çarpıcı bir sürekliliği yansıtmaktadır: insanlar sadece son birkaç bin yılda, ya da nasıl ölçtüğünüze bağlı olarak, sadece 1800’lerin başından bu yana maddi refahta önemli değişiklikler yaşamıştır. O zamandan bu yana, değişim oranı muazzam bir şekilde hızlanmış, ortalama küresel yaşam standartları çarpıcı bir şekilde iyileşirken bile kargaşa ve çatışmayı körüklemiştir.

Bu geniş bakış açısı, tarihin bazen kafiyeli olmadığını, kırıldığını göstermektedir. Kırılmanın kararsız ve çalkantılı sonrası, modern sanayinin fosil yakıt kaynaklı yükselişini, amonyakla beslenen Yeşil Devrimi, küresel savaşlarda kullanılan silahları, refah devletini ve modern bilgi ağlarının temelini oluşturan hesaplama makinelerini kapsar. Bölüşüm çatışması ve sürdürülebilirlik politik ekonominin ebedi yönleri olsa da, kırılma sonrası endüstriyel güce özgü biçimi insanlık tarihinin yalnızca çok küçük bir bölümünde mevcuttur. Uzun vadeli ikilemler ve yakın zamandaki aksaklıkların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karışım, politik ekonomiyi anlamanın göz korkutucu olmasını ya da vatandaşlık ve prososyal normlar gibi kavramların periyodik olarak gözden geçirilmesini gerektirmesini pek de şaşırtıcı kılmıyor.

Bu bağlamda, Levi ve Ugolnik’in makalelerinde tanımladıkları politik ekonomiyi yeniden hayal etme projesinin altında yatan bazı temaları ele alıyor, ortaya attıkları soruları ve fikirlerle eylem arasındaki çetrefilli ilişkiyi tartışıyorum.

Önümüzde zorlu bir yol var. Politik ekonomiyi uygulamak isteyenler, piyasaları ve siyasi kurumları reform etmek için basit reçeteler sunan kapsamlı anlatıları benimsemeden önce, çoğu zaman muğlak olan verilerden ve tarihsel deneyimlerden en iyi nasıl ders çıkarabileceklerini düşünmelidir. Siyaset ve politika, hukuk, ekonomi ve jeopolitikle ilgili özel tercihler sadece normatif teori veya nedensel ilişkileri izole etmeye yönelik kahramanca istekleri olan niceliksel analizden değil, dünyamızın zengin dokuları ve alacalı gerçeklerinden de yararlanmalıdır. Bunlar, tikel olanın anlaşılmasına ve vakalar arasında anlatılar oluşturma becerisine dayanmalıdır. Örneğin Şili, Güney Kore ve Kaliforniya’nın gelişim yörüngeleri, jeopolitik, rejim tipi, sosyal hareketlerin rolü ve yasal değişimin günümüzü şekillendirmedeki karmaşık etkileşimini göstermektedir. Tarihten politik ekonomi hakkında açıklayıcı ve normatif iç görüler çıkarmak, yeni politik ekonomi fikirlerinin Sacramento, Seul ve Santiago gibi yerlerin belirli kurumsal argümanlarına tercüme edilmesi gibi incelik gerektirir.

Bağlamı anlamak, politik ekonominin mikro düzeydeki temellerinin nasıl hala devam eden bir çalışma olduğunu kavramamızı sağlar. Örneğin, 1960’ların ortalarında Berkeley’deki ifade özgürlüğü hareketi, 1960’larda Güney Kore’deki askeri diktatörlüğün altını oyan öğrenci protestoları ve Pinochet rejimini sona erdiren 1988 referandumuna yol açan karmakarışık motivasyonlar ve stratejiler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirmeliyiz. İnsan davranışlarının tümünün ya da çoğunun stratejik ya da rasyonel olduğu iddiasını sorgulasak bile, insanların stratejik davranabileceği fikrini reddedemeyiz. Finansal piyasalardaki sofistike yatırımcıların, hayat, kariyer, statü, arzu ve romantik bağlılıkla ilgili çalkantılı duyguları sıralayan (örneğin) genç insanlarla aynı baskılar, seçenekler ve ikilemlerle karşı karşıya olduğunu düşünmek aptallık olur. Dünyanın makro düzeydeki geçerli tasvirleri, hem tahvil piyasası dinamiklerini hem de genç insanların dünyayı anlamlandırmaya yönelik çelişkili çabalarını anlamlandıracak kadar geniş insan davranışı açıklamalarına dayanmalıdır. Tek bir teoriye ihtiyacımız yok, ancak daha fazla teorileştirmeye, hatta belki de her biri insan bilişinin belirli özelliklerinin bir ekonominin veya bir seçimin karmaşıklığına nasıl eşlendiğini aydınlatan paradigma ailelerine ihtiyacımız var.

İzlenebilirlik uğruna basitleştirmenin cazibesi, zaman anlayışımızı da etkiliyor: hayatlarımızı onun akışında algılayışımız ve değerleri politikaya dönüştürürken onun gizemlerini haritalandırışımız. Ekonomist John Maynard Keynes’in açıkça ifade ettiği gibi, uzun vadede hepimiz ölüyüz. Politikacılar için daha kısa zaman dilimlerinde çalışmak ve analiz etmek daha kolaydır. Politika, sonuçları şekillendirmede ve bazen ortak çıkarları teşvik etmede daha uygulanabilirdir (insanlar getirilerini daha erken hissederlerse ortak fedakarlıklar yapmaya daha istekli olabilirler veya ironik bir şekilde bazen daha az istekli olabilirler). Yine de, ortak çıkarlar etrafında bir politik ekonominin yeniden tasarlanması, özellikle nesiller arası taahhütlere ve sürdürülebilirliğe dikkat edilmesinden fayda sağlayabilir.

Ortak çıkarlar etrafında bir politik ekonominin yeniden tasarlanması, özellikle nesiller arası taahhütlere ve sürdürülebilirliğe dikkat edilmesinden fayda sağlayabilir.

Zaman dilimlerini ciddiye almak, farklı zaman ölçeklerinin analitik ve politik ödünleşimlerine dikkat etmek ve politik ekonomiyi yeniden hayal etmeye çalışan insanların birbirlerini geçiştirmemelerini sağlamak anlamına gelir. Bu aynı zamanda insan deneyiminde hangi zaman dilimlerinin daha önemli olduğuna dair önemli (hatta belki de derin) soruları ele almak anlamına gelir. Filozof Derek Parfit, bireylerin zaman içinde gerçekten “aynı” insanlar olduğu fikrini bile hafife almamamız gerektiğini faydalı bir şekilde hatırlatıyor. Parfit’in içgörüsü, yasal düzenlemelerin neden zaman dilimlerinin davranışları sınıflandırmak ve insan deneyimini anlamlandırmak üzerindeki etkileri hakkında derin ve tekrar eden sorularla boğuştuğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Birinin kasıtlı cinayet için “pusuya yatması” gerçekten ne kadar sürer? Yasadışı bir “örüntü veya uygulama” ya da iltica amacıyla “zulüm” teşkil etmek için davranış ne sıklıkla tekrarlanmalıdır? Farklı bağlamlarda ve zaman dilimleri arasında ilgili zaman dilimleri hakkında daha açık diyalog ve müzakereye izin veren kurumlar ve entelektüel süreçler yardımcı olabilir.

Tarih ve analiz netleştikçe, normatif sorular bazen daha da zorlaşır. Çoğu zaman toplumlar, düşünceli bir şekilde yeniden tasarlanmış politik ekonomide bile paylarını alıp faydalanamayacaklarını fark edebilirler. Bunlar acı verici ödünleşimlerdir: canlı sivil yaşam, çalışanların refahı, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler, sürdürülebilirlik ve resmi zulmün önlenmesi gibi arzular arasında; ya da bir yanda daha fazla katılım, müzakere ve demokratik meşruiyetle diğer yanda toplumsal refah ve jeopolitik zorlukların ele alınmasında verimlilik arasında. ABD’deki Kızılderili ve Afro-Amerikan topluluklar, Güney Kore ve Şili’deki insan hakları ve demokrasi aktivistleri ve Kaliforniya’daki Kızılderililer ve Latinler gibi geçmişte yaşanan olaylar için adalet talep edenler, taleplerini şimdiki veya gelecek odaklı altyapı projeleriyle gerilim içinde bulabilirler. Jeopolitik, güçlü demokrasiyi teşvik etmekle çok farklı siyasi sistemlere sahip ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek arasında keskin tercihler yaratabilir. Bu tür gerilimlerin, sürdürülebilirlik ve iklim krizinin ortasında özellikle şiddetli olması muhtemeldir.

Fikirler ve eylemler genellikle düz bir çizgi izlemese de, bu anlayışlarla tutarlı olan mevzuat ve politika için bazı spekülatif rotalar mevcuttur. Politik ekonomide mantıklı reform ütopik değildir. Geniş kavrayışların belirli bağlamlara en iyi nasıl tercüme edileceğinin test edilmesinde esneklik (örneğin, Louis Brandeis’in dile getirdiği ve bu ciltte Jenna Bednar’ın makalesinin atıfta bulunduğu “demokrasi laboratuvarları” fikrinin bir versiyonu) ve James Scott’ın önerdiği yerelleştirilmiş bilgi ve adaptasyona saygılı kurumsal formlar gerektirir.[1] Genelleştirilmiş, kesişen politika değişikliklerine öncelik veren politik müdahalelerden ve yasal reformlardan sakınmalı ve cesur yönler belirleyebilen ancak deney, reform ve sürekli öğrenme ve adaptasyonu birleştiren politikaları tercih etmeliyiz.

Politik ekonomiyi yeniden tasarlama çabaları aynı zamanda toplumların hangi zaman dilimlerinin kimler için önemli olduğu konusunda derinlemesine düşünmelerine ve kurumları uzun zaman ufuklarıyla şekillendirmelerine olanak tanımalıdır; böylece şimdiki zamandaki fikirler ve taahhütler gelecekteki veya geçmişteki kişiler için anlamlı hedeflere hizmet etmeye yardımcı olabilir. Bu tür bir çoğulculuk, açıkça farklı zaman ufuklarına sahip kar amacı gütmeyen kuruluşlar için güçlü bir hayırsever desteği ve Kim Stanley Robinson’ın Gelecek Bakanlığı’na benzer planlama ajansları ile desteklenerek politika yapımını felç etmeden farklı “kronolojik seçmenleri” temsil edebilir.

Ayrıca, gezegen nüfusu arasında küresel refah açısından süregelen büyük uçurumların yanı sıra giderek gerginleşen jeopolitik ortamın vurguladığı değerler ve insan onuruna ilişkin endişeleri ciddiye alan kalkınma odaklı öncelikler için de alan yaratmalıdırlar.

Benzer şekilde, toplumların konut ve yağmur suyu kanalları inşa etmeleri, okulları işletmeleri, anlaşmazlıkları zamanında karara bağlamaları ve toplumsal deneyleri kolaylaştırmaları gerekir. Aynı zamanda toplumlar; geçmiş önceliklerini sorgulayacak kadar öğrendikten sonra bile, örneğin bir nehrin yönünü değiştirmek gibi, geri döndürülmesi son derece maliyetli olan geniş kapsamlı politikaların rutin olarak dayatılmasından kaçınmalıdır. Büyük tasarımların konutlara, makinelere, parklara veya prosedürlere nasıl dönüştüğü konusunda yerel bilgiye sahip insanlar masada bir koltuğu hak etmektedir.

Bunu yapmanın olası yolları vardır ancak bariz zorluklar da vardır. Tutarlılık ve analitik saflık caziptir ancak risklidir ve bazı durumlarda gerçekten yararsızdır. Paradigmalar akademisyenler, sivil toplum, politika yapıcılar, iş dünyası ve kamuoyu arasında bağlayıcı bir doku oluşturur. Ancak herhangi bir paradigmanın, bireysel davranışın incelikleri ile siyaset ve ekonomiyi uzlaştırdığımız ortamların şaşırtıcı karmaşıklığı arasındaki zor ilişkiyi mükemmel bir hassasiyetle haritalandırmasını beklemenin cazibesine karşı dikkatli olmalıyız. Neo-Keynesyen ortodoksluk (ve onun daha sonraki entelektüel karşıtları ve torunları, daha indirgemeci rasyonel beklentiler çerçevesine dayanıyordu) Keynes’in kendi düşünme ve yaşama tarzını ancak belli belirsiz yansıtıyordu; bu tarz felsefeye fazla dalmış ve Bloomsbury setinin estetik arayışlarına insan doğasının basit tasvirleri konusunda tamamen iyimser olamayacak kadar bağlıydı. Keynes’in entelektüel yelpazesi, yukarıda bahsedilen zaman dilimleri hakkında düşünmede daha fazla çoğulculuk çağrısı ile birlikte, akademisyenlere ve politika yapıcılara geçmişteki ana anlatıların epistemik emperyalizmini tekrarlamaya çalışmak yerine kısmen uyumlu paradigma aileleri geliştirmeleri için ilham verebilir.

Yeni ve sürdürülebilir ahlaki ekonomilere duyulan özlem, tüm hedeflerimizin birbirine yaklaşacağı ya da Frances Perkins’in ortaya çıktığı anlarda aşamalı değişimi daha keskin reformlarla karıştırmak için deney yapmaktan vazgeçmemiz gerektiği anlamına da gelmiyor.[2] Reform olasılıkları insanların hayal etmeye cesaret ettiklerinden daha büyük olabilir, ancak doğru koalisyonları ve fikirleri oluşturmak zaman alacaktır.

“Sabırsızlanmayın. İşler hiçbir şey yapamayacağınız kadar karışmış olsa bile, umutsuzluğa kapılmayın veya sigortayı attırmayın ve çözülmeye hazır olmadan önce belirli bir ipliği çekmeye başlamayın. Bunun uzun bir süreç olacağının ve her şeyi yavaş yavaş, teker teker halledeceğinizin farkında olmalısınız.”

-Haruki Murakami, İmkansızın Şarkısı

Bazen reformcular, kırılma sonrası soluksuz değişim tarihimizde değerini yitirmiş olan köhne fikirleri bir kenara atabilirler. Ancak bunu doğru yapabilmek için zamana, inceliğe ve yaklaşık üç yüz bin yıldır bu işi yaptığımızı hatırlamanın getirdiği uzlaşması zor hedeflerin trajik kabulüne de ihtiyaçları vardır.

***

Editör Notu: 28 Şubat 2023 tarihinde Samuel Bowles ve Wendy Carlin’in Dædalus’ta yayınlanan Reimagining Political Economy Without “Yanking on a Thread before It’s Ready” yazısı İLKE Analiz okurları için Elif Feyza Dinç tarafından tercüme edildi. Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve İLKE Analiz’in editöryal politikasını yansıtmayabilir.


[1] “Tek bir cesur devlet, eğer vatandaşları isterse, bir laboratuvar görevi görebilir ve ülkenin geri kalanı için risk oluşturmadan yeni sosyal ve ekonomik deneyler yapabilir.” Yargıç Louis Brandeis, New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262 (1932). Bkz. Jenna Bednar, “Governance for Human Social Flourishing,” Dædalus 152 (1) (Winter 2023): 31–45; and James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1998).

[2] “Triangle Shirtwaist Fabrikası yangını korkunç ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir trajediydi, ancak Perkins ve işçi hareketindeki ve eyalet yasama organındaki müttefikleri (en önemlisi Robert Wagner, Sr.) hazırdı. Hemen işyeri sağlık ve güvenlik yasalarını çıkardılar ve kabul ettirdiler.” Margaret Levi, “Frances Perkins Hazırdı!” Social Science Space, 31 Mart 2020.

0 yorum

Diğer Yazılar